0 533 343 19 19
0 232 502 13 23

 

Emzirme de Altın Kurallar

 

 1.  Be­bek doğ­du­ğun­da ilk gün çok uzun sü­re em­zi­rir­se­niz gö­ğüs uç­la­rı mo­ra­rır, şi­şer ve er­te­si gün be­be­ği­ni­zi hiç em­zi­re­me­ye­cek ha­le ge­lir­si­niz.
 2. Be­bek emer­ken me­me ucu­nu­zun ta­ma­mı ve ae­oro­la­nın (me­me ucu­nun et­ra­fın­da­ki ko­yu renk­li kı­sım) bü­yük bir kıs­mı, be­be­ğin ağ­zı için­de ol­ma­lı­dır. Em­me baş­la­dı­ğın­da an­ne me­me ucun­da ağ­rı his­se­di­le­bi­lir. An­cak em­zir­me sü­re­si bo­yun­ca me­me ucu­nun de­vam­lı acı­ma­sı be­be­ğin me­me­yi doğ­ru kav­ra­ma­dı­ğı­nı gös­te­rir. Me­me ucun­da acı du­yul­ma­sı­nın ne­de­ni, be­be­ğin di­li­ni me­me ye­ri­ne me­me ucu­na kar­şı ha­re­ket et­tir­me­si­dir. Eğer be­bek me­me­yi doğ­ru ola­rak kav­ra­mış­sa her em­me iş­le­mi sı­ra­sın­da çe­ne­si­nin, ba­zen de ku­lak­la­rı­nın ha­re­ket et­ti­ği gö­rü­lür. Be­bek sü­rek­li em­mez. Bir sü­re kuv­vet­li emip, kı­sa ara­lık­lar­la din­le­ne­rek em­me­yi sür­dü­rür. Bu es­na­da siz de su iç­me ih­ti­ya­cı his­se­der­si­niz, böy­le his­se­ti­ği­niz­de an­la­yın ki be­bek siz­den süt alı­yor. Em­zir­me­ye baş­lar­ken ken­di­ni­ze de içe­cek ha­zır­la­yıp, ya­nı­nız­da bu­lun­dur­ma­lı­sınız.
 3. Gö­ğüs uç­la­rı­nı­zı yal­nız­ca su ile te­miz­le­yin. Te­miz­li­ği sa­de­ce ih­ti­yaç var­sa ya­pın, sü­rek­li sil­mek yı­ka­mak, ku­ru kal­ma­yı en­gel­ler ve cil­din do­ğal ko­ru­yu­cu özel­li­ği­ni bo­zar. Gö­ğüs uç­la­rı­nı­zı sık­ça açık bı­ra­kın. Ha­va ile te­mas edip ku­ru­ma­la­rı­na im­kan ta­nı­yın. İhtiyaç duyduğunuzda, göğüs uçlarınızı onaran, yumuşatan, rahatlatıp koruyan bir göğüs ucu kremi kullanabilirsiniz.
 4.  İlk gün her gö­ğüs­ten em­zir­me sü­re­si 5-10 da­ki­ka­yı geç­me­me­li­dir.Bebeğinizin emme performansını mutlaka değerlendirin çok kuvvetli emen ve hiç memeyi bırakmak istemeyen bir bebek ise, daha ilk gün göğüs uçlarınızı yaralayabilir. Ayrıca uzun uzun da emzirseniz 10 dakika da emse göğüslerinizde kolastrum miktarın fazla olmadığı için her iki durumda da alacağı miktar değişmeyecektir.Çok kuvvetli ve uzun emmek isteyen bebeklere 10 dakika ile sınırlı, bir göğüs ve diğer göğüs istediği kadar emzirilebilir, ancak mutlaka 10 DAKİKALIK ARALIKLARLA GÖĞÜS DEĞİŞTİRİLMELİDİR. Eğer uyuklayan ve ara ara emen bir bebek ise o zaman yarım saat bir göğüste kalmasına rağmen sadece 8 ila 10 dakika ancak emme performansı sağlamıştır. Bu bebeklerde bir öğün bir göğüs diğer öğün ise diğer göğüs verilebilir. Zaman içerisinde bu bebeklerin de emme arzusu güçlenecek, emmesi olgunlaşacak, daha güçlü ve uzun emmeyi başarabilecekler. Sizin de göğüs uçlarınızın hassasiyeti azalacak, toleransı artacak ve acımadan uzun süreler rahatça emzirme yapabileceksiniz. . Özel­lik­le ilk üç ay be­be­ğin me­me­de ka­lış sü­re­si uzun ola­bi­lir. An­cak da­ha son­ra­ki ay­lar­da me­me­de ka­lış sü­re­si kı­sa­la­cak ve gün­de 4-5 de­fa em­mek onun bü­yü­yüp ge­liş­me­si için ye­ter­li ola­cak­tır.
 5.  İlk gün­ler em­zir­me işi zor gi­bi gö­rün­se de iler­le­yen ay­lar­da ko­lay, kı­sa sü­re­de ve eko­no­mik bir şe­kil­de be­be­ği­ni­zi sü­tü­nüz­le en iyi şe­kil­de bes­le­ye­cek­si­niz.
 6. An­ne me­me­si­ni eme­bil­me­si için be­bek me­me ucu­nu da­mak­la di­li ara­sı­na sı­kış­tı­ra­bil­me­li­dir. Oy­sa bi­be­ron­la bes­len­me be­bek için çok da­ha ko­lay­dır, tek ba­şı­na çe­ne ha­re­ket­le­ri bi­be­ron­da­ki ma­ma­yı tü­ke­te­bil­me­si için ye­ter­li­dir. Bu ne­den­le be­bek me­me em­me­yi öğ­re­ne­ne ka­dar bi­be­ron ve­ril­me­me­li­dir.
 7.  İlk em­zir­me­ler­de be­bek aşı­rı ağ­la­ya­bi­lir, uy­ku­ya da­la­bi­lir, ağ­zın­da­ki­le­ri yut­ma­ya­bi­lir ya da na­sıl em­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­me­ye­bi­lir. Mo­ra­li­ni­zi boz­ma­yın.
 8. An­ne sü­tü ile be­be­ği bes­le­me­de en do­ğal yön­tem ol­ma­sı­na rağ­men, em­zir­me ve em­me­nin, an­ne ile be­be­ğin be­ra­ber öğ­ren­di­ği bir sü­reç ol­du­ğu­nu unut­ma­yın. An­ne ve be­be­ğin öğ­ren­me­si, de­ne­yim ka­zan­ma­sı haf­ta­lar ala­bi­lir. De­rin uyu­yan, özel­lik­le gün­düz uzun uyu­yup ge­ce uya­nık ka­lan be­bek­le­ri, gün­düz sa­at­le­rin­de en çok üç sa­at­te bir, em­zir­mek için uyan­dı­rın. Uyan­dır­mak için üze­rin­de­ki giy­si­le­ri çı­ka­rın, ko­nu­şun, be­zi­ni de­ğiş­ti­rin. Sa­çı­nı ok­şa­ma, ga­zı­nı çı­kart­mak için sır­tı­na vur­ma gi­bi çe­şit­li yön­tem­ler de kul­la­nı­la­bi­lir.
 9. Emer­ken şa­pır­tı se­si du­yul­ma­sı ya da ya­nak­la­rın içe­ri çe­kil­me­si ge­nel­lik­le be­be­ğin yal­nız­ca me­me ucu­nu em­di­ği­ni ve ağ­zıy­la ye­te­rin­ce me­me do­ku­su­nu kav­ra­ma­mış ol­du­ğu­nu gös­te­rir.
 10. Eğer be­bek me­me­yi düz­gün ola­rak kav­ra­mış­sa, em­zir­me ne ka­dar uzun sü­rer­se sür­sün me­me ucu ze­de­len­mez.
 11. Be­bek me­me­yi emer­ken, onu çe­ke­rek gö­ğüs­ten al­ma­ya ça­lış­ma­yın. Kü­çük par­ma­ğı­nı­zı ağ­zı­nın ke­na­rı­na ko­ya­rak dik­ka­ti­ni da­ğıt­ma­ya ça­lı­şın, em­me­yi bı­rak­mı­yor­sa par­ma­ğı­nı­zı ağ­zı­nın içi­ne doğ­ru itin ve di­li ile va­kum yap­ma­sı­nı en­gel­le­yin, em­me­yi bı­ra­ka­cak­tır.
 12. Be­bek­le­rin doğ­duk­la­rı ilk gün­ler­de em­me dü­ze­ni kur­ma­ya ça­lış­ma­yın. İlk gün­ler­de dü­zen dü­zen­siz­lik­tir. Be­bek sık sık em­mek is­ter. Bu em­me is­te­ği aç­lık­la il­gi­li de­ğil­dir. Ken­di­ni ra­hat­lat­mak ve oya­la­mak is­te­me­sin­den­dir. Em­mek ona bü­yük bir haz ve­rir, gü­ven duy­gu­su­nun art­ma­sı­nı sağ­lar. Be­be­ğin sık em­me­si, kan­da­ki pro­lak­tin se­vi­ye­si­nin art­ma­sı­nı ve sü­tün ço­ğal­ma­sı­nı sağ­lar.

Doğuma hazırlık kursunda emzirme konusunda da bilgilenmek ve emzirme için hazırlanmak bebeğinizle emzirme başlangıcı yaparken çıkabilecek sorunlar olduğunda bununla daha kolay baş edebilmenizi ve emzirmeden keyif almanızı sağlar.

Emzirme Sütyeni Seçimi 

Doğumdan önce kendinize iki adet sütyen almalısınız,biri bedeninize göre, diğeri emzirmenin ilk günleri için.İki beden büyük sütyen almaya kalkışmayın; evet doğum sonrası sütünüz gelirken göğüsleriniz de hacım artışı olacak fakat sadece bir beden büyük sütyen aldığınızda arkada ki kopçaları ve askıları ile de büyüyebileceğini unutmayın, kapağı  üstten tek elle açılanlar, ortadan açılanlara göre en kullanışlı olandır. Göğüslere askı  genişliği, yan kısımları ile de iyi destek veren, kumaşının %100 pamuklu olması sütyenin en önemli özelliklerindendir. Ne hamilelik döneminde ne de emziklilik döneminde altları telli sütyenle r kullanılmamalı çünkü göğüs dokusunda gelişen alveolilerinin(süt keseleri)  baskılanmasına ve enfeksiyona sebep olmaktadır.

Olgun sütünüz oluşup, akış rahatladıktan sonraki bedeninize uygun sütyeni  ise, doğumdan iki veya üç hafta sonra alabilirsiniz. 1 adet giyilmek, 1 adet kirli de, diğeri de yedekte olmak üzere 3 adet almalısınız.   ŞUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ek gıdaya geçiş döneminde 10. 11. ve 12. aylar
Ek gıdaya geçiş döneminde 9. ay
Ek gıdaya geçiş döneminde 7-8. ay
Ek gıdaya geçiş döneminde 6. ay
Sezeryan Doğum Sonrası Emzirmek
Emzirme de Altın Kurallar
Bebeklerde İştahsızlık
Ek gıda ya geçişte dikkat edilmesi gerekenler
Katı gıda da et zamanı
Emzirme
Anne Sütünün Faydaları
    Kliniğimiz

 
 
 
 
   İletişim


    PARK YAŞAM OFİSLERİ
         Yalı Mah. 6523 Sk. No:32/A2 Giriş Kat 2 D.208           Mavişehir - Karşıyaka - İzmir

     0 232 502 13 23
      0 232 502 02 56
       0 533 343 19 19
     info@mehmetnisanoglu.com

   Bebeklerimiz

 
 
Yasal Bilgi: Bu sayfanın içeriği, ziyaretçileri bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, tedaviye başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Web sitesinin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yöntemi değildir. Bu web sitesinin içeriği, ziyaretçileri bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, tedaviye başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Web sayfanın içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.inin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.
İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir İzmir Çocuk doktorları, en iyi çocuk doktoru, çocuk, çocuk izmir, çocuk dr, Mehmet Nisanoğlu, park yaşam ofisleri, ateş, bulantı , kusma, pediatri, calpol, pedifen, bebek, çocuk hastalıkları, karşıyaka, mavişehir, izmir